Zasady i Warunki

1. AKCEPTACJA WARUNKÓW
WOE (WOE) przyjmuje zamówienia drogą pocztową, telefoniczną, faksem lub e-mailem.Wszystkie zamówienia podlegają akceptacji przez WOE.Zamówienia muszą zawierać numer zamówienia zakupu i określać numery katalogowe WOE lub pełne szczegóły wszelkich wymagań specjalnych.Zamówienia składane telefonicznie muszą być potwierdzone złożeniem Zamówienia w formie papierowej.Złożenie Zamówienia zakupu oznacza akceptację Warunków Sprzedaży WOE, określonych w niniejszym dokumencie oraz w jakiejkolwiek Ofercie Oferty dostarczonej przez WOE.
NINIEJSZE WARUNKI SPRZEDAŻY STANOWIĄ CAŁKOWITE I WYŁĄCZNE WARUNKI UMOWY POMIĘDZY KUPUJĄCYM A WOE.

2. SPECYFIKACJA PRODUKTU
Specyfikacje podane w katalogu WOE, literaturze lub w jakichkolwiek pisemnych ofertach mają być dokładne.Firma WOE zastrzega sobie jednak prawo do zmiany specyfikacji i nie składa żadnych roszczeń dotyczących przydatności swoich produktów do określonego celu.

3. ZMIANY I ZAMIANY PRODUKTU
Firma WOE zastrzega sobie prawo do (a) wprowadzania zmian w Produktach bez powiadomienia i obowiązku włączenia tych zmian do Produktów wcześniej dostarczonych Kupującemu oraz (b) wysłania do Kupującego najbardziej aktualnego Produktu, niezależnie od opisu katalogowego, jeśli ma to zastosowanie.

4. KUPUJĄCY ZMIANY W ZAMÓWIENIACH LUB SPECYFIKACJACH
Wszelkie zmiany w jakimkolwiek zamówieniu Produktów niestandardowych lub skonfigurowanych opcjonalnie, lub jakiekolwiek zamówienie lub seria podobnych zamówień dotyczących Produktów standardowych, w tym między innymi wszelkie zmiany specyfikacji Produktów, muszą zostać wcześniej zatwierdzone na piśmie przez firmę WOE.Firma WOE musi otrzymać żądanie zmiany Kupującego co najmniej trzydzieści (30) dni przed planowaną datą wysyłki.W przypadku zmian w jakimkolwiek zamówieniu lub specyfikacji
Produkty, firma WOE zastrzega sobie prawo do zmiany cen i terminów dostawy Produktów.Ponadto Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty związane z taką zmianą, w tym, ale nie wyłącznie, obciążone koszty wszystkich surowców, produkcji w toku i zapasów wyrobów gotowych dostępnych lub zamówionych, na które taka zmiana ma wpływ.

5. ANULOWANIE
Każde zamówienie na Produkty niestandardowe lub skonfigurowane opcjonalnie lub dowolne zamówienie lub seria podobnych zamówień na Produkty standardowe mogą zostać anulowane wyłącznie po uprzedniej pisemnej zgodzie firmy WOE, która to zgoda może zostać udzielona lub wstrzymana według wyłącznego uznania firmy WOE.W przypadku anulowania zamówienia, Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty związane z takim anulowaniem, w tym, ale nie wyłącznie, obciążone koszty wszystkich surowców, produkcji w toku i zapasów wyrobów gotowych dostępnych lub zamówionych, na które ma wpływ takie anulowanie. dołożyć uzasadnionych handlowo starań, aby zmniejszyć takie koszty anulowania.W żadnym wypadku Kupujący nie ponosi odpowiedzialności za cenę wyższą niż cena umowna anulowanych Produktów.

6. CENNIK
Ceny katalogowe mogą ulec zmianie bez powiadomienia.Ceny niestandardowe mogą ulec zmianie z pięciodniowym wyprzedzeniem.Brak sprzeciwu wobec zmiany ceny na zamówienie po wypowiedzeniu uważa się za akceptację zmiany ceny.Ceny podane są na warunkach FOB Singapur i nie zawierają opłat za fracht, cło i ubezpieczenie.Podane ceny nie obejmują żadnych federalnych, stanowych lub lokalnych podatków akcyzowych, sprzedaży, użytkowania, podatku od majątku osobistego ani innych podatków, a kupujący zgadza się zapłacić.Podane ceny obowiązują przez 30 dni, chyba że podano inaczej.

7. DOSTAWA
Firma WOE zapewnia właściwe opakowanie i wysyła do klientów dowolną metodą wybraną przez firmę WOE, chyba że w Zamówieniu Kupującego określono inaczej.Po przyjęciu zamówienia firma WOE poda szacowany termin dostawy i dołoży wszelkich starań, aby dotrzymać szacowanego terminu dostawy.Firma WOE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wtórne spowodowane opóźnioną dostawą.Firma WOE powiadomi Kupującego o wszelkich przewidywanych opóźnieniach w dostawie.WOE zastrzega sobie prawo do wysyłki z wyprzedzeniem lub zmiany terminu, chyba że Kupujący określi inaczej.

8. WARUNKI PŁATNOŚCI
Singapur: O ile nie określono inaczej, wszystkie płatności są wymagalne i płatne w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury.WOE przyjmie płatność za pobraniem, czekiem lub kontem założonym w WOE.Zamówienia międzynarodowe: Zamówienia z dostawą do kupujących poza Singapurem muszą być w całości opłacone z góry w dolarach amerykańskich, przelewem lub nieodwołalną akredytywą wystawioną przez bank.Płatności muszą obejmować wszystkie powiązane koszty.Akredytywa musi być ważna 90 dni.

9. GWARANCJE
Produkty magazynowe: Produkty optyczne firmy WOE są objęte gwarancją, że spełniają lub przekraczają określone specyfikacje i są wolne od wad materiałowych lub produkcyjnych.Niniejsza gwarancja jest ważna przez 90 dni od daty wystawienia faktury i podlega Polityce zwrotów określonej w niniejszych Warunkach.
Produkty niestandardowe: Gwarantuje się, że produkty specjalnie wyprodukowane lub wykonane na zamówienie są wolne od wad produkcyjnych i spełniają wyłącznie Twoje pisemne specyfikacje.Niniejsza gwarancja jest ważna przez 90 dni od daty wystawienia faktury i podlega Polityce zwrotów określonej w niniejszych Warunkach.Nasze zobowiązania wynikające z tych gwarancji ograniczają się do wymiany lub naprawy lub udzielenia Kupującemu kredytu na poczet przyszłych zakupów w wysokości równej cenie zakupu wadliwego produktu.W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe lub wtórne szkody lub koszty poniesione przez Kupującego.Powyższe środki zaradcze są jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym Kupującego w przypadku naruszenia Gwarancji wynikających z niniejszej umowy.Niniejsza gwarancja standardowa nie ma zastosowania w odniesieniu do żadnego produktu, który po kontroli przeprowadzonej przez Wavelength Singapore wykazuje dowody uszkodzeń w wyniku nadużycia, niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej obsługi, zmiany lub niewłaściwej instalacji lub zastosowania lub jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wavelength Singapur.

10. POLITYKA ZWROTÓW
Jeśli Kupujący uważa, że ​​produkt jest wadliwy lub nie spełnia specyfikacji określonych przez WoE, Kupujący powinien powiadomić o tym WoE w ciągu 30 dni od Daty wystawienia faktury i powinien zwrócić towar w ciągu 90 dni od Daty wystawienia faktury.Przed zwrotem produktu Kupujący musi uzyskać NUMER MATERIAŁU AUTORYZACJI ZWROTU (RMA).Żaden produkt nie zostanie przetworzony bez RMA.Kupujący powinien następnie starannie zapakować produkt i zwrócić go do firmy WOE z opłaconą przesyłką wraz z formularzem wniosku RMA.Zwracany produkt musi być w oryginalnym opakowaniu i wolny od wszelkich wad lub uszkodzeń spowodowanych wysyłką.Jeśli WOE stwierdzi, że produkt nie spełnia specyfikacji określonych w ust. 7 dla produktów magazynowych;
Firma WOE, według własnego uznania, zwróci cenę zakupu, naprawi wadę lub wymieni produkt.W przypadku niewykonania zobowiązania przez Kupującego towar nie zostanie przyjęty bez upoważnienia;Akceptowalne zwracane towary będą podlegały opłacie za uzupełnienie zapasów;Przedmioty zamówione na specjalne zamówienie, przestarzałe lub wykonane na zamówienie nie podlegają zwrotowi.

11. INTELEKTUALNE PRAWA WŁASNOŚCI
Wszelkie prawa własności intelektualnej na całym świecie, w tym między innymi wynalazki podlegające opatentowaniu (wnioskowane lub nie), patenty, prawa patentowe, prawa autorskie, dzieło autorskie, prawa osobiste, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, tajemnice handlowe oraz wszystkie wnioski i rejestracje wszystkich powyższych, wynikające z realizacji niniejszych Warunków Sprzedaży, które zostały wymyślone, opracowane, odkryte lub ograniczone do praktyki przez WOE, będą stanowić wyłączną własność WOE.W szczególności firma WOE będzie wyłącznym właścicielem wszelkich praw, tytułów i udziałów w Produktach oraz wszelkich wynalazkach, dziełach autorskich, układach, know-how, pomysłach lub informacjach odkrytych, opracowanych, stworzonych, wymyślonych lub zredukowanych do praktyki przez firmę WOE , w trakcie wykonywania niniejszych Warunków Sprzedaży.